Сдружение на фамилния бизнес в България

Сдружението на фамилния бизнес - България е създадено по инициатива на Петър Манджуков и с негово активно участие. Идеята се ражда при срещата му с Оливие де Ришуфц – Изпълнителен директор на Family Business Network International. Петър Манджуков решава да се заеме с организирането на сдружение, което да подпомага развитието и утвърждаването на семейния бизнес в България, и което да съхранява и продължава традициите и приемствеността в него.
На 22 ноември 2006 г. в офиса на “Манджуков” ЕАД е проведено учредително събрание, на което присъстват учредителите Петър Манджуков, Ивайло Манджуков, Данета Желева, Динко Динев, Христо Илиев, Юлиян Инджов, Киро Киров и Иван Киров.

 

Единодушно Петър Манджуков е избран за председател на сдружението и изпълнява тази функция до 5 април 2009 г., когато на годишното общо събрание за председател на сдружението е избран Христо Илиев - председател на борда на директорите на „AG Capital“ АД, а Петър Манджуков става почетен председател.

Сдружение на фамилния бизнес – България е регистрирано на 17 януари 2007 г. с решение на Софийски градски съд. На 16 февруари 2007 г. сдружението е прието за пълноправен член на световната организация Family Business Network – International със седалище Лозана (Швейцария). На 26 април 2007 г. Управителният съвет на европейската организация Европейска група от семейни предприятия European Group of Family Enterprises (GEEF) със седалище Барселона (Испания) приема Сдружение на фамилния бизнес – България за редовен член.

Сдружение на фамилния бизнес – България е гражданска структура, отворена за нови членове, споделящи философията и принципите на фамилния бизнес.
Сдружението е с нестопанска цел, неполитическа, нерелигиозна, независима и самостоятелна организация, която извършва дейност в частна полза, в изпълнение на решенията на органите на сдружението и при спазване законите на Република България и международните норми.
Акцентът, поставен от Сдружение на фамилния бизнес - България, е в привличането на членове, които отговарят на критериите, споделят принципите, популяризират философията и смисъла на сдружението за развитието и укрепването на семейния бизнес в България.

 

Критерии за членство:

Фирмата кандидат трябва да е изградена, регистрирана и утвърдена като дейност, изцяло по инициатива на член от дадено семейство.
В семейната фирма да е налично най-малко второ поколение приемственост, т.е. да работят или да се подготвят за работа в нея поне още едно поколение деца, или родители, или роднини по права линия от различни поколения. Новото поколение трябва да участва като собственик, управител или участник.
Препоръчително е името на фирмата да съвпада с името на фамилията.

 

Фирмата да съществува поне от 5 години, да има ясен произход на капитала за започване на дейността и на кредитирането.

Да има добри референции и добро име относно качеството и отговорността при изпълнение на стопанската си дейност.

Да има ясно изписани цели и стратегии за развитие на стопанската си дейност на принципа “фамилен бизнес”.

Принципи:

Членуването в сдружението е доброволно. Негови членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически или дееспособни физически лица, които приемат идеите, целите и устава на сдружението, уважават традициите на семейния бизнес и са решени с личното си участие да допринесат за утвърждаването на семейния бизнес в България.

За членове на сдружението се канят уважавани представители на българския семеен бизнес, доказани професионалисти и радетели за развитието на семейния бизнес.
Придобиване на членство:

 

Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет.

Кандидатът отправя до Управителния съвет писмена молба, в която задължително заявява, че приема разпоредбите на устава на сдружението.

Управителният съвет се произнася по молбата. Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидата.