Фотоволтаични централи

Основна дейност в холдинга е свързана с производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, посредством трите изградени соларни централи – две, от които са в землището на с. Сбор, Пазарджик и една – в гр. София, покривен тип. Двете наземни централи в с. Сбор са с инсталирана мощност – 4 979 kWp всяка, а покривната – 949 kWp. За изграждането на централите са използвани услугите на международни, специализирани компании – REC, SUNTECH, SMA, ALTEC. Превръщайки слънчевата енергия в електричество, фотоволтаичните централи използват един неограничен ресурс и съдействат за опазване на околната среда и за намаляване на енергийната зависимост на България от внос на изкопаеми енергоносители.

Компанията управлява и поддържа изградените фотоволтаични централи, като за целта разчита на свой екип от дългогодишни професионалисти в областта.

Кои са пътищата за развитие на енергетиката в бъдеще?

Отговор на въпросите човечеството намира в използването на алтернативните и възвръщаеми източници на енергия. Възвръщаемите енергийни източници са практически неизчерпаеми. Тяхното експлоатиране се характеризира с много малко отделяне на отпадъци или изпускане на замърсителни емисии във въздуха. Ефикасното превръщане на енергията, която те произвеждат, в електричество, топлина или в механична сила, изисква прилагането на високи технологии.

Соларен Парк Солсбор, с неговите 10 MWp, е сред най-големите проекти в България, които до този момент са включени в електроразпределителната мрежа. Мястото на разположение е избрано поради високите стойности на средногодишната слънчева радиация в региона – над 1350 kWh/ кв.м.